Основни ѓубрива

Yara Mila NPK 9-12-25 (Mg,S, B) е неорганско ѓубре со присуство на три микроелементи азот, фосфор, калиум како и магнезиум, сулфур и бор. Овие макро и микро елементи се неопходни за растенијата влијаат на интензитетот на фотосинтеза како и на квалитетот и квантитетот на земјоделски култури. Ова ѓубре има брзо и продолжено дејство, кое како форма е наменето за сите фено фази на растенијата

Просечниот пречник на пелетите е 2-5 mm.

 

Пакување: 25 kg.

YARA MILA COMPLEX е неорганско ѓубриво со присуство на три макро елементи азот, фосфор и калиум како и магнезиум и сулфур. Овие макро и микро елементи се неопходни за растенијата и имаат влијание на интензитетот на фотосинтезата како и на квалитетот и квантитетот на земјоделските к-ри кои директно зависат од овие елементи. Има брзо и продолжено дејство кое е наменето за сите фено фази на раст и развој на зем.к-ри. Може да се додаде кај класичен и кај хидропонско одгледување. Наоѓа примена во поледелството,градинарството,  овоштарство, лозарство, расадничко производство, цвеќарство како и кај украсните растенија. Количините на примена зависат од предходно направени анализи на почвата. Се аплицира по пат на прихрана. Може да се користи пред почетокот на вегетација како и за време на вегетација.

Просечниот пречник на пелетите е 2-5 mm.

Препорачана доза на примена: 200-600 kg/ha

Пакување: 25 kg.

YARA MILA UNIVERSAL NPK 15-15-15+5SO3 е неорганско ѓубриво со присуство на три макро елементи азот, фосфор и калиум како и еден секундарен елемент сулфур. Овие макро и секундарни елементи се неопходни за растенијата и имаат влијание на интензитетот на фотосинтезата како и на квалитетот и квантитетот на земјоделските к-ри кои директно зависат од овие елементи. Има брзо и продолжено дејство кое е наменето за сите фено фази на раст и развој на зем.к-ри. Наоѓа примена во поледелството, стрните жита, пченка, соја, сончоглед, градинарството,  овоштарство, лозарство, тутуно производство, цвеќарство како и кај украсните растенија. Количините на примена зависат од предходно направени анализи на почвата. Се аплицира по пат на прихрана. Може да се користи пред почетокот на вегетација како и за време на вегетација.

Просечниот пречник на пелетите е 2-4 mm.

Пакување: 25 kg.

YARA MILA 16-27-7+S+Zn е неорганско ѓубриво со присуство на три макро елементи азот, фосфор и калиум како и еден секундарен елемент сулфур. Овие макро и секундарни елементи се неопходни за растенијата и имаат влијание на интензитетот на фотосинтезата како и на квалитетот и квантитетот на земјоделските к-ри кои директно зависат од овие елементи. Има брзо и продолжено дејство кое е наменето за сите фено фази на раст и развој на зем.к-ри. Наоѓа примена во поледелството, стрните жита, пченка, соја, сончоглед, градинарството,  овоштарство, лозарство, тутуно производство, цвеќарство како и кај украсните растенија. Количините на примена зависат од предходно направени анализи на почвата. Се аплицира по пат на прихрана. Може да се користи пред почетокот на вегетација како и за време на вегетација.

Просечниот пречник на пелетите е 2-5 mm.

Препорачана количина е од 200-600 kg/ha

Пакување: 25 kg.

Complehumosan 10-8-18+3%MgO+2%FeSo4+0,1%Borax+31,5 органска материја е органоминерално ѓубре со присуство на органска материја, азот, фосфор, калиум, магнезиум и бор, хумусни и фулво киселни и група микроорганизми. Наоѓа примена во поледелството, стрните жита, пченка, соја, сончоглед, фуражни растенија како и тутунопроизводството. Наоѓа примена и во овоштарството, лозарството, градинарството, цвеќарството, украсните растенија и во шумарството.

Просечниот пречник на пелетите е 4 mm.

 

Пакување: 25 kg.

Complehumosan 5-10-22+3%MgO+2%FeSo4+0,1%Borax+0,1% ZnO+31,5 органска материја е органоминерално ѓубре со присуство на органска материја, азот, фосфор, калиум, магнезиум и бор, хумусни и фулво киселни и група микроорганизми. Наоѓа примена во поледелството, стрните жита, пченка, соја, сончоглед, фуражни растенија како и тутунопроизводството. Наоѓа примена и во овоштарството, лозарството, градинарството, цвеќарството, украсните растенија и во шумарството.

Просечниот пречник на пелетите е 4 mm.

 

Пакување: 25 kg.

Complehumosan N6 (4-8-15+3+1%Borax+1%FeSO4+45% органска материја) е органоминерално ѓубре со присуство на органска материја, азот, фосфор, калиум, магнезиум и бор, хумусни и фулво киселни и група микроорганизми. Наоѓа примена во поледелството, стрните жита, пченка, соја, сончоглед, фуражни растенија како и тутунопроизводството. Наоѓа примена и во овоштарството, лозарството, градинарството, цвеќарството, украсните растенија и во шумарството.

Просечниот пречник на пелетите е 4 mm.

 

Пакување: 25 kg.

AGROGOLD е органско ѓубриво-пелетирано пилешко ѓубриво, кое освен што овозможува достапни хранливи елементи за ратсенијата исто така ја подобрува структурата на почвата. Со тоа се овозможува подобар водно-воздушен капацитет на почвата кој што е од исклучителна важност во стресни услови предизвикани од суша, интензивни врнежи или неповолни температури. Внесувањето на органска материи исто така ја поттикнува активноста на земјишните микроорганизми и ги подобрува физичко-хемиските својства на почвата. Со тоа се овозможува и достапност на хранивата во почвата кои инаку биле недостапни поради неповолните својства на почвата.

Органска материја Сува материја мин. Влага макс. Азот (N) Фосфор (PO) Калиум (KO)
65 % 90 % 10 % 4 % 3 % 2 %