Кристални ѓубрива

12-48-06+ME E МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
12 % 48 % 0,6 %

Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA

Бор -(B) Железо -(Fe) Цинк - (Zn) Манган - (Mn) Бакар - (Cu) Молибден - (Mo)
0,002 % 0,04 % 0,0023 % 0,024 % 0,002 % 0,001 %

pH вредност (на 25С) во раствор 1:100:4.78. Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот од 0,3-0,5%. Време на примена – во интензивна вегетација.

20-20-20+ME E МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
20 % 20 % 20 %

Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA

Бор -(B) Железо -(Fe) Цинк - (Zn) Манган - (Mn) Бакар - (Cu) Молибден - (Mo)
0,018 % 0,057 % 0,018 % 0,033 % 0,015 % 0,0017 %

Просечниот пречник на пелетите е 5 mm. Дозата на примена е:

  • во градинарски, лозарски и овоштарски култури 1000 kg/ha
  • поледелски култури 800 kg/ha

Пакување: 25 kg.

30-10-10+2MgO+ME E МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
30 % 10 % 10 %

Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA

pH вредност (на 25С) во раствор 1:100: 5,9. Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот од 0,3-0,5%. Време на примена – во интензивна вегетација.

15-05-35+ME E МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
15 % 5 % 35 %

Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA

Бор -(B) Железо -(Fe) Цинк - (Zn) Манган - (Mn) Бакар - (Cu) Молибден - (Mo)
0,002 % 0,008 % 0,006 % 0,007 % 0,006 % 0,005 %

Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот од 0,3-0,5%. Време на примена – втора половина на вегетација од формирање на плодовите до 20 дена од плодоносење.

NOVALON 15-30-15 е ѓубриво со присуство на три макроелементи азот, фосфор и калиум. Овие макро елементи се неопходни за растенијата, интензитетот на фотосинтезата како и за квалитетот и квантитетот на земјоделските култури кој директно зависи од овие елементи. Ова ѓубриво има брзо и продолжено дејство, кое како форма е наменето за сите фено фази на раст и развој на земјоделските култури. Наоѓа примена во поледелството, градинарство, овоштарство, лозарство, стрните жита, фуражните култури, тутунопроизводството како и во цвеќарството и украсните растенија.

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
15 % 5 % 35 %
Бор -(B) Железо -(Fe) Цинк - (Zn) Манган - (Mn) Бакар - (Cu) Молибден - (Mo)
0,002 % 0,008 % 0,006 % 0,007 % 0,006 % 0,005 %

Количината на примена зависи од предходно направените анализи на почвата како и обезбеденоста на почвата со хумус (органска материја) како и останатите макро и микро хранливи елементи. Се аплицира по пат на прихрана. Истото може да се користи пред почетокот на вегетацијата како и за време на вегетацијата.

10-10-40+ME E МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
10 % 10 % 40 %

Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA

Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот од 0,3-0,5%. Време на примена – втора половина на вегетација од формирање на плодовите до 20 дена пред берба.

NUTRIFLEX T 15-08-25+3,5MgO+ME E МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
15 % 08 % 25 %

Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA

Употреба и дозација: NUTRIFLEX T се употребува во текот на целата вегетација кај домат, пиперка, компир и други градинарски култури. За земјишна апликација се користи 5-15 кг

NUTRIFLEX C 17-07-21+3MgO+ME E МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
17 % 07 % 21 %

Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA

Употреба и дозација: NUTRIFLEX C се употребува во текот на целата вегетација кај краставица, домат, пиперка, компир и други градинарски култури. За земјишна апликација се користи 5-15 кг.

AGRITECH 16-08-24+2MgO е ѓубре со присуство на три макроелементи азот, фосфор, калиум и магнезиум. Ова ѓубре е цврсто, кристално, комплексно неорганско ѓубре кое ги содржи сите потребни макроелементи. Ова ѓубре има брзо и продолжено дејство, кое како форма е наменето за сите фенофази на раст и развој на земјоделски култури. AGRITECH 16-08-24+2MgO наоѓа примена во поледелството, стрните жита, пченка, соја, сончоглед, фуражни култури, тутунопроизводство, градинарство, цвеќарство и украсни растенија, овоштарство и лозарство.

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
17 % 07 % 21 %

Употреба и дозација: AGRITECH 16-08-24+2MgO се употребува пред почетокот на вегетацијата како и за време на вегетацијата. Препорачана количина е од 200-600kg/ha во текот на годината.

TECHNOFERT ADVANCE 17-6-25+4MgO+3S+TE е комплексно ѓубре со присуство на три макроелементи азот, фосфор, калиум како и сулфур и магнезиум. Ова ѓубре има брзо и продолжено дејство, кое како форма е наменето за сите фенофази на раст и развој на земјоделски култури.TECHNOFERT ADVANCE 17-6-25+4MgO+3S+TE наоѓа примена во поледелството, стрните жита, пченка, соја, сончоглед, фуражни култури, тутунопроизводство, градинарство, цвеќарство и украсни растенија, овоштарство и лозарство.

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
17 % 07 % 21 %

Употреба и дозација: TECHNOFERT ADVANCE 17-6-25+4MgO+3S+TE се употребува пред почетокот на вегетацијата како и за време на вегетацијата.

TECHNOFERT EOS NPK 14-13-30+TE е ѓубриво со присуство на три макроелементи азот, фосфор и калиум како и поголема група на есенцијални микро елементи.TECHNOFERT EOS NPK 14-13-30+TE  наоѓа примена во поледелството, стрните жита, пченка, соја, сончоглед, фуражни култури, тутунопроизводство, градинарство, цвеќарство и украсни растенија, овоштарство, лозарство и во шумарството.

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
17 % 07 % 21 %

Употреба и дозација: количината на примена на ова ѓубриво зависи од предходно направена анализа на почвата како и обезбеденоста на почвата со хумус (органска материја) како и останатите макро и микро хранливи елементи. Се аплицира по пат на прихрана. Истото може да се користи пред почетокот на вегетацијата како и за време на вегетацијата.

CALCIUM NITRATE HYDROPONICA  е неорганско ѓубре со присуство на еден макроелемент азот и калиум оксид. Овие елементи се неопходни за растенијата и интензитетот на фотосинтеза како и на квалитетот и квантитетиот на земјоделските култури. Содржината на азот влијае на интензитетот на раст а содржината на калциум оксид особено позитивно влијае кај почвите со кисела реакција на почвениот раствор. Ова ѓубре има брзо и продолжено дејство, кое како форма е наменето за сите фено фази на раст и развој на земјоделските култури. Наоѓа примена во поледелството, стрните жита, пченка, соја, сончоглед, фуражни култури, тутунопроизводство, градинарство, цвеќарство и украсни растенија, овоштарство, лозарство и во шумарството.

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
17 % 07 % 21 %

Употреба и дозација: количината на примена на ова ѓубриво зависи од предходно направена анализа на почвата како и обезбеденоста на почвата со хумус (органска материја) како и останатите макро и микро хранливи елементи. Може да се користи пред почетокот на вегетацијата како и за време на вегетацијата.

Препорачана количина е од 200-600kg/ha во текот на годината.

EAGLE 18-9-27  е неорганско ѓубре со присуство на три макро елементи азот, фосфор и калиум еден секундарен елемент магнезиум како и поголема група на есенцијални микро елементи. Овие елементи се неопходни за растенијата и интензитетот на фотосинтеза како и на квалитетот и квантитетиот на земјоделските култури. Поради високата содржина на сите три елементи многу успешно го корегира и го спречува недостатокот во земјоделските култури . Ова ѓубре има брзо и продолжено дејство, кое како форма е наменето за сите фено фази на раст и развој на земјоделските култури. Наоѓа примена во поледелството, стрните жита, пченка, соја, сончоглед, фуражни култури, тутунопроизводство, градинарство, цвеќарство и украсни растенија, овоштарство, лозарство и во шумарството.

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
17 % 07 % 21 %

Употреба и дозација: количината на примена на ова ѓубриво зависи од предходно направена анализа на почвата како и обезбеденоста на почвата со хумус (органска материја) како и останатите макро и микро хранливи елементи. Може да се користи пред почетокот на вегетацијата како и за време на вегетацијата.

EAGLE 20-20-20+TE е неорганско ѓубре со присуство на три макро елементи азот, фосфор и калиум еден секундарен елемент магнезиум како и поголема група на есенцијални микро елементи. Овие елементи се неопходни за растенијата и интензитетот на фотосинтеза како и на квалитетот и квантитетиот на земјоделските култури. Поради високата содржина на сите три елементи многу успешно го корегира и го спречува недостатокот во земјоделските култури . Ова ѓубре има брзо и продолжено дејство, кое како форма е наменето за сите фено фази на раст и развој на земјоделските култури. Наоѓа примена во поледелството, стрните жита, пченка, соја, сончоглед, фуражни култури, тутунопроизводство, градинарство, цвеќарство и украсни растенија, овоштарство, лозарство и во шумарството.

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
17 % 07 % 21 %

Употреба и дозација: количината на примена на ова ѓубриво зависи од предходно направена анализа на почвата како и обезбеденоста на почвата со хумус (органска материја) како и останатите макро и микро хранливи елементи. Може да се користи пред почетокот на вегетацијата како и за време на вегетацијата.

EAGLE 16-8-24+2MgO+TE е неорганско ѓубре со присуство на три макро елементи азот, фосфор и калиум еден секундарен елемент магнезиум како и поголема група на есенцијални микро елементи. Овие елементи се неопходни за растенијата и интензитетот на фотосинтеза како и на квалитетот и квантитетиот на земјоделските култури. Поради високата содржина на сите три елементи многу успешно го корегира и го спречува недостатокот во земјоделските култури . Ова ѓубре има брзо и продолжено дејство, кое како форма е наменето за сите фено фази на раст и развој на земјоделските култури. Наоѓа примена во поледелството, стрните жита, пченка, соја, сончоглед, фуражни култури, тутунопроизводство, градинарство, цвеќарство и украсни растенија, овоштарство, лозарство и во шумарството.

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
17 % 07 % 21 %

Употреба и дозација: количината на примена на ова ѓубриво зависи од предходно направена анализа на почвата како и обезбеденоста на почвата со хумус (органска материја) како и останатите макро и микро хранливи елементи. Може да се користи пред почетокот на вегетацијата како и за време на вегетацијата.

EAGLE 15-5-35+TE е неорганско ѓубре со присуство на три макро елементи азот, фосфор и калиум како и поголема група на есенцијални микро елементи. Овие елементи се неопходни за растенијата и интензитетот на фотосинтеза како и на квалитетот и квантитетиот на земјоделските култури. Поради високата содржина на сите три елементи многу успешно го корегира и го спречува недостатокот во земјоделските култури . Ова ѓубре има брзо и продолжено дејство, кое како форма е наменето за сите фено фази на раст и развој на земјоделските култури. Наоѓа примена во поледелството, стрните жита, пченка, соја, сончоглед, фуражни култури, тутунопроизводство, градинарство, цвеќарство и украсни растенија, овоштарство, лозарство и во шумарството.

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
17 % 07 % 21 %

Употреба и дозација: количината на примена на ова ѓубриво зависи од предходно направена анализа на почвата како и обезбеденоста на почвата со хумус (органска материја) како и останатите макро и микро хранливи елементи. Може да се користи пред почетокот на вегетацијата како и за време на вегетацијата.

EAGLE 18-9-27+5MgO+ТЕ е неорганско ѓубре со присуство на три макро елементи азот, фосфор и калиум како и еден секундарен елемент магнезиум и поголема група на есенцијални микро елементи. Овие елементи се неопходни за растенијата и интензитетот на фотосинтеза како и на квалитетот и квантитетиот на земјоделските култури. Поради високата содржина на сите три елементи многу успешно го корегира и го спречува недостатокот во земјоделските култури . Ова ѓубре има брзо и продолжено дејство, кое како форма е наменето за сите фено фази на раст и развој на земјоделските култури. Наоѓа примена во поледелството, стрните жита, пченка, соја, сончоглед, фуражни култури, тутунопроизводство, градинарство, цвеќарство и украсни растенија, овоштарство, лозарство и во шумарството.

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
17 % 07 % 21 %

Употреба и дозација: количината на примена на ова ѓубриво зависи од предходно направена анализа на почвата како и обезбеденоста на почвата со хумус (органска материја) како и останатите макро и микро хранливи елементи. Може да се користи пред почетокот на вегетацијата како и за време на вегетацијата.