Кристални ѓубрива

12-48-06+ME E МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
12 % 48 % 0,6 %

Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA

Бор -(B) Железо -(Fe) Цинк - (Zn) Манган - (Mn) Бакар - (Cu) Молибден - (Mo)
0,002 % 0,04 % 0,0023 % 0,024 % 0,002 % 0,001 %

pH вредност (на 25С) во раствор 1:100:4.78. Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот од 0,3-0,5%. Време на примена – во интензивна вегетација.

20-20-20+ME E МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
20 % 20 % 20 %

Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA

Бор -(B) Железо -(Fe) Цинк - (Zn) Манган - (Mn) Бакар - (Cu) Молибден - (Mo)
0,018 % 0,057 % 0,018 % 0,033 % 0,015 % 0,0017 %

Просечниот пречник на пелетите е 5 mm. Дозата на примена е:

  • во градинарски, лозарски и овоштарски култури 1000 kg/ha
  • поледелски култури 800 kg/ha

Пакување: 25 kg.

30-10-10+2MgO+ME E МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
30 % 10 % 10 %

Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA

pH вредност (на 25С) во раствор 1:100: 5,9. Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот од 0,3-0,5%. Време на примена – во интензивна вегетација.

15-05-35+ME E МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
15 % 5 % 35 %

Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA

Бор -(B) Железо -(Fe) Цинк - (Zn) Манган - (Mn) Бакар - (Cu) Молибден - (Mo)
0,002 % 0,008 % 0,006 % 0,007 % 0,006 % 0,005 %

Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот од 0,3-0,5%. Време на примена – втора половина на вегетација од формирање на плодовите до 20 дена од плодоносење.

10-10-40+ME E МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
10 % 10 % 40 %

Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA

Се користи со залевање (фертиригација) во концентрација до 0,1% и фолијарно во концентрација на растворот од 0,3-0,5%. Време на примена – втора половина на вегетација од формирање на плодовите до 20 дена пред берба.

NUTRIFLEX T 15-08-25+3,5MgO+ME E МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
15 % 08 % 25 %

Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA

Употреба и дозација: NUTRIFLEX T се употребува во текот на целата вегетација кај домат, пиперка, компир и други градинарски култури. За земјишна апликација се користи 5-15 кг

NUTRIFLEX C 17-07-21+3MgO+ME E МИНЕРАЛНО NPK ЃУБРИВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Азот -(N) Фосфор -(P205) Калиум - (K20)
17 % 07 % 21 %

Микроелементи водорастворливи хелатирани со EDTA

Употреба и дозација: NUTRIFLEX C се употребува во текот на целата вегетација кај краставица, домат, пиперка, компир и други градинарски култури. За земјишна апликација се користи 5-15 кг.